Om Ester

PERSONERNA BAKOM

Stiftelsen Ester är en ideell, icke vinstdrivande och prisbelönt stiftelse som grundades år 2012 av Maria Borelius, Kerstin Thulin och Sofia Altafi. Stiftelsen vänder sig till utrikes födda kvinnor som vill utvecklas som entreprenörer. Deltagarna stödjs genom beprövade entreprenörs- och mentorskapsprogram som hämtar inspiration från Muhammad Yunus empiri. Esters målgrupp har både drivkraft och potential, men får inte det stöd och de resurser som de behöver för att starta företag eller för att ta sitt företag till en ny nivå.

Kvinnors företagsamhet har samtidigt en särställning; de är förebilder för barn och ungdomar, de anställer andra kvinnor och deras företagsamhet skapar ringar på vattnet långt utanför det egna företaget. När kvinnor får makt över sina egna liv, möjlighet att försörja sig och access till relevanta nätverk och arenor förändras inte bara familjens utan hela lokalsamhällets förutsättningar.

”I Sverige behövs kloka initiativ och engagemang från olika aktörer för att vi tillsammans ska kunna hålla ihop samhället. Utrikes födda kvinnors kompetens och erfarenheter från hemländerna samt diasporanätverk bör lyftas fram och tas tillvara. Nya jobb måste skapas för att bryta det växande utanförskapet. Därför behövs fler småföretag på marknader som har förutsättningar. Företagen ska generera försörjning och kunna skalas upp och kvinnornas berättelser ska spridas. Med Stiftelsen Esters anpassade insatser och stöd ges entreprenörerna förutsättningar att lyckas.”

 

VÅRA PARTNERS

En rad organisationer är sponsorer och samarbetspartner till Ester, dels som ett led i deras hållbarhetsarbete men framförallt för att de ser potentialen i kvinnors nyföretagande, för samhället i stort och för dem själva.

STIFTELSEN ESTER OCH AGENDA 2030  

Stiftelsen Ester stöjder åtta av de 17 Globala målen för hållbar utveckling.